Waar ben je naar op zoek?

Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN BRABANTDC COMMUNITY en WEBSITE, GEËXPLOITEERD DOOR PROVINCIE NOORD-BRABANT

Artikel 1 Definities
1.1. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden.
1.2. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst die tussen de gebruiker en BrabantDC tot stand komt op het moment dat de gebruiker zich registreert voor het gebruik van de BrabantDC Community en waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.
1.3. Gebruiker: de persoon, het samenwerkingsverband, initiatief, bedrijf en/of organisatie die zich voor het gebruik van de BrabantDC Community heeft geregistreerd.
1.4. De BrabantDC Community: een platform waarin personen, bedrijven en organisaties kunnen communiceren, samenwerken en content delen op onderwerpen gerelateerd aan creativiteit, betekenisvol ondernemen, kunst en cultuur en duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
1.5. Privacy statement: de privacy verklaring zoals ter beschikking gesteld op de website van www.brabantdc.nl.
1.6. Provincie Noord-Brabant:
Provincie Noord-Brabant, afdeling Cultuur
Postbus 90151, 5200 MC, Den Bosch
Bezoekadres: Brabantlaan 1, Den Bosch

Artikel 2 Omschrijving Partijen en dienstverlening
2.1 Provincie Noord-Brabant is de eigenaar van de BrabantDC Community, BrabantDC is het netwerk waaronder de Community valt.
2.2 BrabantDC exploiteert de Community waarbij gebruikers met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen delen op de wijze waarin de Community voorziet.

Artikel 3 Registratie en gebruikersovereenkomst
3.1 Personen, bedrijven en organisaties kunnen zich registreren voor het gebruik van de BrabantDC Community. Door het registratieproces af te ronden met het aanvinken ‘ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacy statement’ en het klikken op ‘voltooi aanmelding’ komt de gebruikersovereenkomst tot stand. Op de gebruikersovereenkomst zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing.
3.2 Door het registreren voor de BrabantDC Community en het aanmaken van een gebruikersaccount, verklaart de gebruiker dat hij meerderjarig is, of dat zijn ouders, wettelijk vertegenwoordiger of voogd met deze gebruikersvoorwaarden en alle overige voorwaarden die BrabantDC aan het gebruik van de Community heeft gesteld, instemt.
3.3 In het registratieproces dienen uitsluitend waarheidsgetrouwe gegevens op te worden gegeven. Deze gegevens dienen te allen tijde door de gebruiker actueel te worden gehouden.
3.4 BrabantDC is gerechtigd om van tijd tot tijd wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden en –procedures door te voeren. Deze zullen tijdig aan de gebruikers ter acceptatie worden voorgelegd.
3.5 BrabantDC registreert alle informatie die een gebruiker invoert, uploadt en deelt met een andere gebruiker via de Community. Welke informatie precies wordt geregistreerd en verwerkt door BrabantDC, hoe lang deze informatie geregistreerd blijft en op welke wijze inzage in deze informatie kan worden verkregen, staat vermeld in het privacy statement van BrabantDC waarmee de gebruiker zich akkoord heeft verklaard. Het privacy statement is te vinden op www.brabantdc.nl.

Artikel 4 Verplichtingen van de gebruiker
4.1 De gebruiker verkrijgt na registratie het recht om de Community te gebruiken, uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals uit de Community volgt.
4.2 De gebruiker zal alle door BrabantDC opgestelde en op te stellen gebruikersvoorschriften, -voorwaarden en -procedures, zoals vastgelegd of zoals nog vast te leggen, stipt en getrouw naleven.
4.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruik van de Community. De gebruiker is in dit kader aansprakelijk jegens BrabantDC voor het gebruik van de Community.
4.4 De gebruiker staat er voor in dat:
a. alleen hij toegang heeft tot de Community.
b. hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim zal houden en niet aan derden bekend zal maken.
c. hij de verleende toegang tot en de gebruiksrechten op de Community uitsluitend zal aanwenden voor legale en legitieme doeleinden en zodanig dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom;
d. hij de Community niet gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of met deze gebruikersvoorwaarden. Daartoe wordt onder meer gerekend het zich niet schuldig maken aan spamming en hacking;
e. hij zich zal houden aan de redelijke (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door BrabantDC worden verstrekt;
f. hij zich ervan zal onthouden BrabantDC en overige gebruikers van de Community, te hinderen en/of schade toe te brengen. Het is de gebruiker verboden processen of programma’s – al dan niet via de Community – op te starten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de Community, BrabantDC en overige gebruikers van de Community of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Hieronder valt onder meer het gebruik van harvesting bots, robots, spiders en scrapers.
4.5 De gebruiker draagt zelf zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om de toegang tot de Community en gebruikersaccount en het gebruik daarvan mogelijk te maken.
4.6 De gebruiker is verplicht om zelf zorg te dragen voor een recente back-up van alle gegevens die hij in de Community en zijn gebruikersaccount heeft ingevoerd.
4.7 De gebruiker zal BrabantDC alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Community.
4.8 De gebruiker is niet gerechtigd enige recht of verplichting op grond van de gebruikersovereenkomst voor de Community met BrabantDC aan een derde over te dragen.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen van BrabantDC
5.1 BrabantDC spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Community.
5.2 BrabantDC staat er niet voor in dat de Community of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
5.3 BrabantDC staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.
5.4 BrabantDC is niet gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
5.5 BrabantDC spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Community. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie afdoende te beveiligen.
5.6 In geen geval garandeert BrabantDC:
a. onbelemmerde toegang tot de Community;
b. correcte en onbeschadigde datatransmissie;
c. ongestoord en ononderbroken gebruik van De Community;
d. de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de Community.
5.7 BrabantDC is bij de uitvoering van haar diensten gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden, op welke wijze dan ook.
5.8 BrabantDC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Community door de gebruikers.
5.9 BrabantDC heeft het recht om in de Community voorzieningen aan te brengen waardoor de toegang tot, of het gebruik van de Community of het gebruikersaccount van de gebruiker bij onrechtmatig gebruik en/of opschorting van haar verplichtingen en/of na het einde van het gebruiksrecht op de Community en/of het gebruikersaccount, onmiddellijk wordt geblokkeerd.
5.10 Onderhoudswerkzaamheden, updates, wijzigingen en/of beperkingen zullen zoveel mogelijk voorafgaand via de Community worden aangekondigd.
5.11 BrabantDC is gerechtigd de Community te wijzigen.
5.12 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van BrabantDC aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van de gebruiker, zal zo spoedig mogelijk aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt. De gebruiker kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.
5.13 BrabantDC is gerechtigd redelijkerwijs noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure die toegang tot de Community biedt, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de gebruiker jegens BrabantDC ontstaat. BrabantDC zal in een dergelijk geval de gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 6 Opschorting en beëindiging
6.1 BrabantDC heeft het recht het gebruiksrecht op de Community te beperken, op te schorten, te blokkeren en/of te beëindigen en het gebruikersaccount te wissen, in de volgende gevallen:
a. indien de gebruiker enige verplichting ingevolge de gebruikersovereenkomst niet nakomt, of in verzuim is met de nakoming van een van de verplichtingen. BrabantDC zal de gebruiker hiervan op voorhand in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van BrabantDC kan worden verlangd.
b. Indien BrabantDC constateert of een redelijk vermoeden heeft dat ongeautoriseerde derde partijen gebruik maken van of de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van inloggegevens die toegang tot de Community verlenen of in alle andere gevallen die de veiligheid van de Community bedreigen. BrabantDC zal de gebruiker zo spoedig mogelijk informeren van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik van de Community en de gevolgen daarvan.
c. indien de gebruiker niet akkoord gaat met vernieuwde gebruikersvoorwaarden dan wel een vernieuwd privacy statement;
d. in overige door BrabantDC te bepalen onvoorziene gevallen die het functioneren van of de toegang tot de Community belemmeren of (tijdelijk) onmogelijk (dreigen te) maken.
6.2 De gebruiker erkent en aanvaardt dat de (tijdelijke) afsluiting of blokkering van de Community en/of gebruikersaccount op grond van lid 1 inhoudt dat de Community en/of het gebruikersaccount (tijdelijk) niet meer beschikbaar is.
6.3 Onverlet hetgeen in lid 1 is bepaald kunnen zowel BrabantDC als de gebruiker te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, met een opzegtermijn van een maand en zonder dat deze beëindiging tot enigerlei schadeplichtigheid leidt
6.4 De beëindiging van de gebruikersovereenkomst, op welke wijze dan ook brengt mee dat de BrabantDC het gebruiksrecht van de Community afsluit en de gebruikersaccount van de gebruiker wist.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
BrabantDC sluit, voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan, elke vorm van aansprakelijkheid uit welke hoofde en van welke aard dan ook, die volgt uit het gebruik van de Community door de gebruiker. Hieronder vallen in ieder geval maar niet uitsluitend:
a. schade of kosten voortvloeiende uit de beperking, opschorting, blokkering of beëindiging van de gebruikersovereenkomst op grond van artikel 6;
b. schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de Community.

Artikel 8 Eigendom van informatie en data
8.1. De gebruiker behoudt het eigendom over alle informatie die hij via gebruikmaking van de Community communiceert.
8.2. BrabantDC heeft het recht om alle informatie die de gebruiker communiceert en/of opslaat via de Community te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze gebruikersovereenkomst, een en ander in overeenstemming met het privacy statement van BrabantDC.

Artikel 9 Intellectuele (eigendoms-)rechten
De intellectuele eigendomsrechten op de Community, uit welke hoofde dan ook waaronder in ieder geval worden verstaan de onderliggende programmatuur, de data en alle daarbij behorende documentatie en nieuwe verbeterde versies, behoren bij BrabantDC, dan wel haar leveranciers. Deze gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 10 Overige bepalingen
Indien een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen komen een bepaling overeen welke niet nietig of vernietigbaar is en zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is Nederlands recht van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt zover mogelijk uitgesloten.
11.2 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, is de rechtbank ‘s Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze gebruikersvoorwaarden.

Versie 25 mei 2018