Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT BRABANTDC COMMUNITY en WEBSITE, GEËXPLOITEERD DOOR PROVINCIE NOORD-BRABANT

Dit privacy statement geldt voor iedereen die de BrabantDC Community en website bezoekt. Door het aanvinken van de checkbox heeft u verklaard akkoord te gaan met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals in dit privacy statement is bepaald.

Artikel 1 Definities

BrabantDC exploiteert een online platform, genaamd de BrabantDC Community. De Community is een platform waarin professionals, bedrijven en organisaties kunnen communiceren, samenwerken en content delen op onderwerpen gerelateerd aan creativiteit, verbeeldingskracht in relatie tot maatschappelijke uitdagingen in brede zin.
BrabantDC verwerkt ten behoeve van het functioneren van de Community diverse (persoons-)gegevens van gebruikers en is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderhavig privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een gebruiker die door of namens BrabantDC worden verwerkt.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Geen persoonsgegevens zijn gegevens die BrabantDC ten behoeve van historische en statistische doeleinden geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau verwerkt.
Onder verwerken van persoonsgegevens valt elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; zowel het verzamelen als het verwerken van de persoonsgegevens.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens

BrabantDC verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de Community om de volgende redenen:
om de Community en de diensten en functies die wij leveren aan u en andere gebruikers goed te laten functioneren en te verbeteren;
om u nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere notificaties te sturen;
om u aanbiedingen te doen van diensten van BrabantDC;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Door ons toestemming te geven uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken, geeft u ons niet alleen de mogelijkheid om de Community aan te bieden zoals deze nu is, maar laat u ons ook innovatieve functies en services ontwikkelen die op nieuwe manieren gebruikmaken van de informatie die we over u ontvangen.

Artikel 3 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt

3.1 BrabantDC verwerkt de volgende persoonsgegevens als u de Community gebruikt:

a. Uw registratie gegevens: De gegevens die we u verzoeken in te vullen op het moment dat u zich registreert voor de Community, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam organisatie, en social media accounts. Het e-mailadres dat u ons stuurt mogen we gebruiken voor het toesturen van een welkomstboodschap en accountgerelateerde mails.

b. Gegevens die u zelf deelt met anderen. Via de Community kunt u gegevens delen. Hierbij kan het gaan om:

i. uw naam, uw organisatie, social media accounts, informatie, beeldmateriaal en bestanden die u uploadt naar uw account;

ii. gegevens die u openbaar maakt zodra u via de Community communiceert. Te denken valt aan;

– het uploaden van een case, challenge of inspiration

– het uploaden van een event;

– het uploaden van bijbehorend beeldmateriaal

c. Andere informatie die we over u verwerken. Daarbij gaat het om de volgende informatie:

i. tracking cookies, waarmee we uw voorkeuren, uw bezoek en gebruikshistorie op de Community verwerken om op basis daarvan aanbiedingen te doen van producten en diensten van BrabantDC.

ii. gegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de Community en de dienstverlening van de Community te verbeteren, zoals maar niet uitsluitend uw Internet Protocol (IP) adres.

3.2 De onderstaande soorten gegevens zijn openbaar op de Community en worden behandeld zoals alle andere gegevens die u zelf openbaar maakt:

i. Naam

ii. Profielfoto

iii. Email adres

iv. Organisatie

v. Social media gegevens

vi. Content die u heeft geupload op de Community

Artikel 4 Gebruik cookies

4.1 BrabantDC gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u onze website en Community (inclusief uw persoonlijke pagina) goed kunt gebruiken en dat u zo snel en efficiënt mogelijk door de website kunt surfen. Daarnaast gebruiken we cookies om:

U beter te informeren over nieuws, onze evenementen, challenges, inspirations en andere informatie
Analyses te kunnen maken voor onderzoek
Onze relatie met u als lid van ons netwerk te onderhouden

4.2 U kunt alle cookies op uw computer verwijderen maar ook uitzetten. Dit doet u door de instellingen van de internetbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat als u cookies uitzet, bepaalde functionaliteiten dan mogelijk niet meer goed werken op uw computer. Indien u uw browser of mobiele apparaat zo heeft ingesteld dat cookies niet aanvaard worden, kunnen bepaalde onderdelen van de Community mogelijk niet naar behoren functioneren. Zo zou u bijvoorbeeld niet meer kunnen inloggen.

Indien u cookies wenst te blokkeren, wissen of gewaarschuwd wilt worden voor cookies, raadpleeg dan de instructies in uw browser.

Artikel 5 Verstrekking persoonsgegevens

5.1 BrabantDC zal persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de Community niet openbaar maken, verkopen en/of verhandelen, tenzij dit uitdrukkelijk anders in dit privacy statement is bepaald, zoals bijvoorbeeld in Artikel 3 lid 2.

5.2 BrabantDC kan voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van een derde waardoor er sprake is van een verwerker. Hiermee heeft BrabantDC een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5.3 De gebruiker erkent en aanvaardt dat als hij de functionaliteiten van de Community gebruikt, en/of omgevingen, fora, of andere interactieve delen van de Community, of informatie deelt met individuen door gebruikmaking van de Community, deze informatie beschikbaar is voor andere gebruikers van de Community. BrabantDC is niet aansprakelijk voor de handelingen van derde partijen, zoals andere gebruikers met wie u informatie heeft gedeeld.

Artikel 6 Links naar websites van derde partijen

6.1 De Community bevat links naar andere websites van derde partijen. BrabantDC controleert niet de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen.

6.2 (Persoonlijke) informatie die u geeft op de pagina’s waar wij naar linken, wordt rechtstreeks aan de derde partij ter beschikking gesteld en is voorwerp van het privacy statement van die derde partij. BrabantDC is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar BrabantDC naar linkt. De links naar websites van derde partijen hebben wij uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker. We raden u aan u bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voor dat u hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Artikel 7 Pushnotificatie en lokale notificaties

7.1 BrabantDC mag, nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (opt in), u pushnotificaties sturen om updates van de Community of de dienstverlening van BrabantDC kenbaar te maken, of u te voorzien van relevante berichten.

7.2 U kunt de push notificatie op uw mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen.

Artikel 8 Wat onderneemt BrabantDC om uw persoonsgegevens te beschermen

8.1 BrabantDC zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

8.2 De toegang tot de data op de servers van BrabantDC is beveiligd via een username en password. Ook staan de servers in een beveiligde omgeving. De servers zelf – zowel fysiek als de gegevens daarop – zijn beveiligd.

8.3 Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben om hun taken uit te voeren. Niet toegestane toegang en niet toegestaan gebruik van persoonsgegevens door werknemers zijn grond voor disciplinaire actie jegens de betreffende werknemer. Verder is ons informatiemanagementsysteem zo geconfigureerd dat persoonsgegevens van gebruikers zijn afgesloten van werknemers die niet over de vereiste toegangsrechten bezitten die gekoppeld is aan hun taak.

8.4 De gebruiker erkent en is ermee akkoord dat de Service Providers van BrabantDC verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken en vastleggen van sommige van de persoonsgegevens die we ontvangen. Deze Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens die zij van BrabantDC ontvangen, te beveiligen en veilig te houden. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent en aanvaardt u dat het versturen van informatie via het internet niet noodzakelijkerwijs veilig is en kan worden onderschept / opgevangen door derden. Daarom kunnen we de veiligheid van die informatie niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor het geval waarin een derde uw informatie onderschept en/of opvangt.

Artikel 9 Uitschrijven

9.1 Indien u geen marketing- en promotieberichten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven (opt out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar info@brabantdc.nl. We zullen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van uw verzoek, aan uw verzoek voldoen

9.2 Hetgeen in lid 1 van dit artikel is opgenomen laat onverlet dat wij gerechtigd zijn en blijven om uw e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van mails inzake het gebruik van de Community en uw gebruikersaccount, of om uw e-mailadres te gebruiken op andere wijze zoals in dit privacy statement staat beschreven.

9.3 Indien u, op enige datum, ervoor kiest uw e-mailadres te laten verwijderen van onze mailinglijst, kunt u ons daartoe verzoeken door een bericht te sturen naar: info@brabantdc.nl. We zullen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van uw verzoek, aan uw verzoek voldoen.

Artikel 10 Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, updaten, corrigeren of wissen?

10.1 U kunt uw persoonsgegevens die we hebben verzameld inzien, door een daartoe strekkend verzoek te sturen naar: info@brabantdc.nl. Wij zullen op een dergelijk verzoek binnen een periode van 14 dagen reageren.

10.2 Wij zijn gerechtigd u te verzoeken om bewijs van uw identiteit te overleggen alvorens u toegang te geven tot uw persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om u toegang tot de persoonsgegevens te ontzeggen totdat wij van mening zijn dat uw identiteit met voldoende zekerheid is vastgesteld.

10.3 U dient er rekening mee te houden dat bepaalde type persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te controleren of u voor het gebruik van de Community in aanmerking komt, niet gewist kunnen worden, tenzij u uw gebruikersaccount wist. Het gaat hierbij onder andere om uw naam. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat uw gebruikersaccount wordt beëindigd en u geen toegang meer krijgt tot de Community.

10.4 We behouden ons het recht voor om uw gegevens in onze bestanden te houden, indien dit technisch, juridisch of ten behoeve van onze dienstverlening noodzakelijk is.

10.5 Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik van uw (persoons)gegevens zoals in dit privacy statement is beschreven, dient u de Community niet te gebruiken.

Artikel 11 Bewaartermijn

11.1 De persoonsgegevens worden verwijderd binnen drie maanden nadat u uw gebruikersaccount hebt opgezegd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.

11.2 De gegevens van het gebruik van de Community kunnen na beëindiging van uw gebruikersaccount nog steeds worden verwerkt voor historische en statistische doeleinden, maar uitsluitend op geaggregeerd niveau.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 BrabantDC heeft het recht om de bepalingen uit het privacy statement te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit aan de gebruikers kenbaar worden gemaakt via de Community. Verder zal de gebruiker door middel van een checkbox om akkoordverklaring met het privacy statement worden gevraagd. Indien de gebruiker niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal zijn gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door BrabantDC. De meest actuele versie van het privacy statement is te allen tijde te raadplegen via www.brabantdc.nl.

12.2 Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit privacy statement, dan kan contact opgenomen worden met info@brabantdc.nl.

Versie 25 mei 2018